تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار

شاید برای بسیاری از افرادی که به مسائل حقوقی نا آشنا هستند، تفاوت گذاشتن میان  روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار و نقش هر کدام در نشر آگهی های شرکت سخت باشد. از این رو به بیان تعریف این دو نوع روزنامه و تفاوت کارکردی آن ها در شرکت می پردازیم.

روزنامه رسمی

نام روزنامه ای است که انواع آگهی های قانونی در آن چاپ می شود. بطور مثال همه ی قوانین کشور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان باید در این روزنامه منتشر شوند و تنها پس از انتشار در آن است که اجرای آن برای آحاد مردم الزامی می گردد.

همچنین آگهی های قانونی صادره از اداره ثبت شرکت ها (جهت تاسیس یا تغییرات شرکت)، اداره مالکیت معنوی (جهت ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی واختراع) و ارگان های قانونی دیگر باید در این روزنامه منتشر شوند.

روزنامه کثیر الانتشار

به هر یک از روزنامه های پر تیراژ کشور مانند ابرار، اطلاعات، کیهان و غیره گفته می شود که آگهی های قانونی تاسیس و تغییرات شرکت باید در این روزنامه علاوه بر روزنامه رسمی منتشر شود. شایان ذکر است آگهی قانونی ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

اما در خصوص تاسیس شرکت یا انجام تغییرات آن چه تفاوتی میان روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است؟ همان طور که گفته شد آگهی قانونی تاسیس شرکت و انجام تغییرات آن باید در هر دو روزنامه منتشر شود. اما نشرآگهی دعوت از شرکا و صاحبان سهام یا هیات مدیره جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و جلسات هیات مدیره تنها در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می شود و نه در روزنامه رسمی.

هنگام تاسیس شرکت نام روزنامه کثیر الانتشار در اساسنامه مشخص می شود و صاحبان سهام یا شرکا بعد از تاسیس شرکت هر زمان که بخواهد می توانند این روزنامه را تغییر دهند.

روزنامه های کثیرالانتشار کم هزینه و پر هزینه

روزنامه های کثیرالانتشار پرهزینه

آرمان امروزاعتمادآفتاب یزدشرقهمشهری
گلایرانجوانفرصتهفت صبح
جهان صنعتجمهوری اسلامیخراسانفرهیختگانکیهان
اطلاعاتجهان اقتصاددنیای اقتصادقدس

روزنامه های کثیرالانتشار کم هزینه  

۱۹ دیاقتصاد مردمهمکاری ملیوطن امروزعصر آزادی
پیام البرزاقتصاد سرآمدستاره صبحهنرمندعصر رسانه
پیام زمانالبرزسخن روزروزگار اقتصادکارون
پیام ماامتیازسرافرازانروزگار ماکسب‌و‌کار
پیک سبزامروزسرزمین پویاروزانکلید
آرمان ملیامینسرمایه‌گذاریروشنگرکیمیای وطن
آسمان آبیایمانسرمایه و ثروتسپهر البرزمردم‌سالاری
آسمان دوستیبارزسیاست روزسپر ایرانیانمستقل
آسیابانی فیلمسیاسیونسپیدمعیار
آفتاب اقتصادیبشارت اقتصادیشاپرکسایهمفید
آفرینشبشارت نوشاخه سبزیاقوت وطنمملکت
ابتکاربهارشروعفناوران اقتصادمناطق آزاد
ابرارتجارتشهروندقانونمناقصه-مزایده
ابرار اقتصادیترقی اقتصادیشهریورقلم اقتصادمنشور برادری
اخبار بانکتدبیر تازهصاحب قلمسبزینهموج نو
اخبار صنعتتعادلصالحوقایع اتفاقیهندای میهن
اسرارتفاهمصبح اقتصادکار و کارگرندای ولایت
اعتبارتماشاگران امروزصبح نوکائناتنسل انقلاب
اعتدالتوریسمصدای اصلاحاترویش ملتنسل فردا
افکارتولیدصدای جامعهاقتصاد روزنشاط و زندگی
اقتصاد پویاثروتصدای ملتاقتصاد و مردمنقش
اقتصاد جوانجمهورصمترسالتنوآوران
اقتصاد روزحسبانطب و اقتصادخریدهدف
اقتصاد زمانهحماسهعصر ایرانیاندنیای جوانانهدف و اقتصاد
اقتصاد ملیحمایتعصر اقتصاددنیای امروزهفت الست
وصف صبافرهنگ اسلامعصر توسعهزنگ توسعههمبستگی ملت


همدلیعیار اقتصاد