ثبت شرکت پیشخوان خدمات دولت

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

حقوقی شدن دفاتر پیشخوان به چه صورت می باشد ؟ چرا دفاتر باید به شرکت تبدل شوند ؟

مجوز دفاتر پیشخوان فقط به اشخاص حقوقی (شرکت) و برای شهرها صادر می شود. اشخاصی که قبلا صاحب دفتر پیشخوان خدمات دولت بوده اند اکنون جهت تمدید مجوز فعالیت خود به ثبت شرکت نیاز دارند .
مجوز دفتر ICT برای روستاها صادر می شود .و متقاضی می تواند حقیقی یا حقوقی باشد .

شرایط ثبت شرکت حقوقی

۱ -نوع شرکت می تواند سهامی خاص ، با مسولیت محدود و … باشد .
۲ -موضوع فعالیت دفتر پیشخوان ” ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و ارایه خدمات نیابتی دستگاههای دولتی و بخش عمومی غیردولتی ” در اساسنامه شرکت درج شده باشد

 • مکاتبه الزم با اداره کل محترم ثبت اسناد استان برای درج موضوع فعالیت پیشخوان در اساسنامه شرکت بعمل آمده است و
  نیازی به اخذ معرفی نامه از این اداره کل برای اداره ثبت شرکت ها نمی باشد.*
  ۳ -حداقل یکی از اعضای شرکت (مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره ) بایستی در اساسنامه شرکت صاحب امضای مجاز بوده و دارای حداقل مدرک لیسانس و عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی ، بانکی و نیروهای مسلح باشد. (افراد بازنشسته می توانند صاحب امضا باشند) . بنابراین افراد صاحب امضای شرکت نباید کارمند دولتی ، بانکی یا نیروهای مسلح باشند .
  ۴ -در صورت داشتن شرکت قبلی ، نسبت به اعمال تغییرات فوق در اساسنامه شرکت اقدام نمایید .
  ۵ -شرکتهایی که بیش از یک سال از تاسیس آنها می گذرد بایستی استعالم عدم بدهی مالیاتی ، بیمه ای و بانکی ارایه نمایند .
  ۶ -پس از دریافت آگهی ثبتی ، آگهی تغییرات (در صورت وجود) ، اساسنامه و روزنامه رسمی ، متقاضی می توانددر سامانه دفاتر پیشخوان ثبت نام کند .

استعالمات مورد نیاز دفاتر پیشخوان بعد از ثبت شرکت

۱ -برای اخذ استعالم سوءپیشینه از پلیس +۱۰ اقدام شود .(نیازی به معرفی نامه از طرف کارگروه نمی باشد)
۲ -برای اخذ استعالم عدم اعتیاد از مرکز بهداشت اقدام شود (ارایه معرفی نامه از طرف شرکت ودر سربرگ و همراه مهر شرکت ممکن می باشد)
۳ -برای اخذ استعالم بانکی به یکی از شعبات بانکی دارای دسته چک یا حساب فعال خود مراجعه کنید . استعالم شامل چک های برگشتی و تعهدات بانکی خواهد بود که توسط بانک مُهر زده شود .(نیازی به معرفی نامه از طرف کارگروه نمی باشد)
۴ – برای اخذ استعالم سابقه بیمه ، از طریق سامانه تامین اجتماعی اقدام نمایید . در صورت نداشتن هیچ سابقه بیمه ای ، با ارایه معرفی نامه به اداره بیمه تامین اجتماعی ، تاییدیه عدم سابقه بیمه را اخذ نمایید .(معرفی نامه از طرف شرکت ودر سربرگ آن نوشته شود)
۷ -برای شرکتهای جدیدالتاسیس ، بایستی در سامانه امور مودیان مالیاتی بنام شرکت خود ثبت نام و پس از اخذ کد رهگیری ، اسکن آن را در سامانه بارگذاری نمایید .
۸ -برای معرفی نامه اماکن جهت اخذ تاییدیه آن ، بصورت حضوری از اداره کل فناوری اطالعات معرفی نامه را دریافت نمایید .

۹ -اخذ کدپستی ۱۰ رقمی مکان دفتر (پس از تایید کارشناس بازدید کننده) از اداره پست یا سامانه آن امکانپذیر خواهد بود .

حق امتیاز صدور و تجدید پروانه در دفاتر پیشخوان دولت

۱ -شهرهای مختلف ممکن است حق امتیاز متفاوت باشد
۲ -اصولا شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال
۳ -اصولاشهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر : مبلغ۵۰ میلیون ریال
۵ -حق امتیاز تجدید پروانه ، یک دهم مبالغ موارد فوق می باشد .
۶ -درخواست تغییرنام و تغییرنشانی ، فاقد هزینه می باشد .
۷ -حق االمتیاز دفاتر ICT روستایی : مبلغ ۵ میلیون ریال
۸ -فیش حق الامتیاز پس از اخذ کامل استعالمات و ارسال به اداره درآمد سازمان تنظیم مقررات صادر و در کارتابل متقاضی در سامانه امور دفاتر پیشخوان قابل رویت و چاپ خواهد بود .

نکات مورد توجه صاحبان دفاتر پیشخوان دولت

۱ -متقاضیان صدور پروانه جدید دفتر پیشخوان پس از ثبت نام در سامانه و اخذ نام کاربری و رمز عبور ، ، بایستی در سامانه ابتدا قسمت “شرکت من” و سپس قسمت ” درخواست صدور پروانه پیشخوان” را تکمیل و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند

۲ -در صورتیکه شماره شناسنامه صفر (۰ )باشد ، مقدار کدملی را برای آن وارد کنید
۳ -اسکن مدارک با کیفیت مناسب بارگذاری گردد. تصاویر گرفته شده با گوشی موبایل قابل قبول نیست .
۴ -اسکن رنگی اصل مدارک (یا کپی برابر اصل( (شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت )بارگذاری گردد.
۵ -اسکن اصل (یا کپی برابر اصل) مدرک تحصیلی(گواهی موقت یا دانشنامه) بارگذاری شود .
۶ -اسکن اصل (یا کپی برابر اصل) تمام صفحات شناسنامه در یک فایل pdf بارگذاری شود.
۷ -اسکن کپی برابر اصل تمامی صفحات اساسنامه شرکت در یک فایل pdf بارگذاری شود.
۸ -از بارگذاری معافیت تحصیلی ، نامه دانشگاه ، آماده به خدمت خودداری نمایید .
۹ -در قسمت آگهی تاسیس شرکت ، اسکن {آگهی ثبتی، آگهی تغییرات (در صورت وجود) و روزنامه رسمی} در یک فایل pdf بارگذاری شود.
۱۰ -در صورتی که آگهی تغییرات ندارید ، در قسمت آگهی تغییرات ، صفحه خالی بارگذاری نمایید .
۱۱ -در هنگام ثبت مشخصات مدیرعامل ، چنانچه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ، باید تیک گزینه “هیئت مدیره” نیز زده شود .
۱۲ -در هنگام ثبت مشخصات شرکت ، مشخصات مدیرعامل و تمام اعضای هیئت مدیره ثبت شود .
۱۳ -هرگونه تایید یا عدم تایید درخواست )به همراه دالیل عودت به متقاضی( در سامانه برای متقاضی قابل رویت
خواهد بود .
۱۴ -در صورتیکه پیام “درخواست شما با سریال فرآیند ….. به دبیرخانه کارگروه ارسال شد” را در کارتابل خود مشاهده نمودید ، درخواست شما به کارتابل دبیرخانه ارسال شده است .
۱۵ -جهت اصالح فایلها با کیفیت مناسب ، از قسمت ” شرکت من” تغییرات را انجام دهید تا خطای محدودیت حجم ۶۰۰ کیلوبایت بروز ندهد .
۱۶ -در صورتیکه مکان دفتر متقاضی تایید نگردد یا متقاضی درخواست اصلاح آدرس در سامانه را داشته باشد ، تنها یکبار درخواست وی پس از اخذ استعالمات و تکمیل پرونده به وی ارجاع داده خواهد شد .

دیگر مدارک مورد نیاز دفاتر پیشخوان

۱ -پروانه (برای متقاضیانی که درخواست تمدید یا تغییرنام دارند)
۲ -تصویر مستعلم (عکس ۴*۳ مدیرعامل)
۳ -سوءپیشینه

نکات مورد توجه که دفاتر پیشخوان باید بدانند

۴ -مشخصات مدیرعامل و کارکنان (اعضای هیئت مدیره شرکت) توسط متقاضی در سامانه ثبت و به اداره حراست اداره کل فناوری اطلاعات ارسال می شود .
۵ -برای مدیرعامل (یا صاحبان امضای مجاز) نیاز به اخذ استعالم (از طریق سامانه استعالم حراستی) از اداره حراست استان بوده و برای بقیه اعضای شرکت فقط بارگذاری تست مورفین و سوءپیشینه کافی خواهد بود(زمان وصول جواب استعالم حراستی ، حداقل دو هفته طول خواهد کشید)
توجه ۱ :اسکن سوءپیشنه و تست اعتیاد اعضای شرکت را نیز به همراه مابقی استعالمات (بیمه ، بانکی ، اماکن کدپستی و …)را با همتهنگی با سازمان مربوطه در استان ارسال نمایید .
توجه ۲ :متقاضیان بعد از تایید درخواست آنها در سامانه امور دفاتر پیشخوان ، می توانند در سامانه استعالم حراستی ثبت نام کنند .

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت