شرکت تعاونی

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

شرکت های  تعاونی نوعی دیگری از شرکت های تجاری است، شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و نیازمندی های مخصوص آن ها است.
مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک مربوط به تولید و توزیع گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء وتامین نیازمندی های مخصوص آن ها است.

اهداف شرکت تعاونی

۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶-پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

اهداف شرکت تعاونی

_شرکت  تعاونی  تولید  محصولات صنعتی  و  کشاورزی

_شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی

_شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات

_شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات

_شرکت تعاونی ساختمان مسکن

_شرکت تعاونی وام و اعتبار

_شرکت تعاونی مصرف

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند. 

هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تاسیس شرکت تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید. 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت