تغییر آدرس

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

تغییر آدرس شرکت، منظور همان تغییر نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می­شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می­شود. آدرس شرکت می­بایست آدرس یک ساختمان تجاری باشد ولی تجاری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

چگونگی تغییر محل در شرکتها

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده

تنظیم صورت جلسه و امضا هیات رئیسه وفق صورتجلسه

رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا و شرکا همراه با ذکر میزان سهام صورتجلسه را امضا کنند.

در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظارت مرکب از سه نفر از شرکا تشکیل می شود.

مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir

بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق

 ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات

 پرداخت هزینه روزنامه رسمی

صدور آگهی

نکته : هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

نکته : زمانی که شرکت مورد نظری که تصمیم به تغییر آدرس آن را داریم شرکت با مسؤلیت محدود باشد مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی شرکا با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضا برسانند.

نکته : نکته : اگر تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

نکته :  درصورتیکه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.

نکته : اگر جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یاقانون تجارت با ارایه مستندات ضروری است

نکته :  اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی بند ۳  اساسنامه  شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیت مدیره نیز می تواند واگذار گردد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت