تماس با نیکو ثبت

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

تلفن: ۵۳۲۳۲۸۶۸-۰۷۱ 
همراه: ۰۹۱۷۹۳۳۵۰۱۲

nikoosabt@gmail.com

فارس – استهبان – بلوار سرداران
دانشگاه پیام نور – مرکز رشد واحدهای فناور استهبان

شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰  تا ۱۵:۰۰